الیاس بتن

شرکت الیاس ارائه دهنده انواع خدمات در اجرا ٬از طراحی تاتحویل وسازنده ی انواع دیوار های پیش ساخته سبک عایق بندی شده و دیوار پیش ساخته بتنی محوطه و سبک عایق بندی شده وهمچنین بتن آماده باعیار متفاوت و مقاومت بالا#

جدیدترین خدمات